امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 6 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ترجیحی

بخشنامه 6 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ترجیحی

بخشنامه 6 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ترجیحی

خلاصه:

بخشنامه 6 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ترجیحی 8/96/4578 1396/1/15

بخشنامه 6 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ترجیحی

بخشنامه 6 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ترجیحی
تاریخ: 15/1/1396
شماره: 4578/96/8
به منظور رعایت اصول حاکم بر موافقتنامه های تعرفه ترجیحی، کالا های مشمول موافقتنامه ها مذکور می بایست در چارچوب تعرفه ها مصوب مورد مبادله قرار گیرد ... لینک بخشنامه                                                       اخبار