امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 6 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها

بخشنامه 6 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها

بخشنامه 6 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها

خلاصه:

بخشنامه 6 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها 14/1/1397 - 11626/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 6 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها

بخشنامه 6 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی
اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها
تاریخ: 14/1/1397
شماره: 11626/97
به پیوست تصویر نامه شماره 287718/60 مورخ 26/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره 5896/502/96 مورخ 16/12/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای بذور گل همیشه بهار، بادرنجبویه، گل ختمی سنبل الطیب و نعنا فلفلی جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها....  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار