امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 60 سال 96 - اشتباه تایپی ماخذ حقوق ورودی چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 60 سال 96 - اشتباه تایپی ماخذ حقوق ورودی چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 60 سال 96 - اشتباه تایپی ماخذ حقوق ورودی چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات

خلاصه:

بخشنامه 60 سال 96 - اعلام اشتباه تایپی مآخذ حقوق ورودی ردیف تعرفه های 85176110 و 85175120 در چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات مآخذ صحیح به ترتیب 26 درصد و 20 درصد 6/3/1396 - 99106/96

بخشنامه 60 سال 96 - اشتباه تایپی ماخذ حقوق ورودی چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 60 سال 96 - اعلام اشتباه تایپی مآخذ حقوق ورودی ردیف تعرفه های 85176110 و 85175120 در چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات

  • مآخذ صحیح به ترتیب 26 درصد و 20 درصد
تاریخ: 6/3/1396
شماره: 99106/96
به پیوست تصویر نامه شماره 8215/210/96 مورخ 23/2/96 دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع اشتباه تایپی در درج ماخذ حقو ورودی رذیف تعرفه های 85176110 و 85176120 در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 95 ارسال می گردد.....لینک بخشنامهاخبار