امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 61 سال 96 - مالیات انواع سیگار،توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی

بخشنامه 61 سال 96 - مالیات انواع سیگار،توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی

بخشنامه 61 سال 96 - مالیات انواع سیگار،توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 61 سال 96 - نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده انواع سیگار،توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا (CIF) قبل از ترخیص به صورت علی الحساب 6/3/1396 - 100756/96

بخشنامه 61 سال 96 - مالیات انواع سیگار،توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی

بخشنامه 61 سال 96 - نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده انواع سیگار،توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا (CIF) قبل از ترخیص به صورت علی الحساب
تاریخ: 6/3/1396
شماره: 100756/96
به پیوست تصویر نامه شماره 28065/2067/200 مورخ 20/2/96 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی پیرامون نحوه اجرای تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید ... لینک بخشنامهاخبار