امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 62 سال 96 - اظهارنامه و جریمه

بخشنامه 62 سال 96 - اظهارنامه و جریمه

بخشنامه 62 سال 96 - اظهارنامه و جریمه

خلاصه:

بخشنامه 62 سال 96 - اظهارنامه و جریمه 96/119094 - 1396/3/9

بخشنامه 62 سال 96 - اظهارنامه و جریمه

بخشنامه 62 سال 96 - جهت اجرای تبصره یک ذیل ماده 108،  درصد مابه التفاوت به نسبت حقوق ورودی کل اظهارنامه ( اظهار شده)  و عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در محاسبات مابه التفاوت جهت تعیین جریمه
تاریخ: 9/3/1396
شماره: 119094/96
با عنایت به ابهامات حاصله برای برخی از گمرکات و به منظور هماهنگی درر اجرای مفاد تبصره 1 ماده 108 قانون امور گمرکی ... لینک بخشنامه 

 اخبار