امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 62 سال 97 - واردات تخته چهارتراش بوبینکا و زبرانو از آلمان و چوب های کرده بینه بدون پوست یا تخته و چهار تراش مرانتی و مربانو و کمپاس از مالزی و بذر پیازچه از فرانسه

بخشنامه 62 سال 97 - واردات تخته چهارتراش بوبینکا و زبرانو از آلمان و چوب های کرده بینه بدون پوست یا تخته و چهار تراش مرانتی و مربانو و کمپاس از مالزی و بذر پیازچه از فرانسه

بخشنامه 62 سال 97 - واردات تخته چهارتراش بوبینکا و زبرانو از آلمان و چوب های کرده بینه بدون پوست یا تخته و چهار تراش مرانتی و مربانو و کمپاس از مالزی و بذر پیازچه از فرانسه

خلاصه:

بخشنامه 62 سال 97 - واردات تخته چهارتراش بوبینکا و زبرانو از آلمان و چوب های کرده بینه بدون پوست یا تخته و چهار تراش مرانتی و مربانو و کمپاس از مالزی و بذر پیازچه از فرانسه 1/3/1397 - 236369/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 62 سال 97 - واردات تخته چهارتراش بوبینکا و زبرانو از آلمان و چوب های کرده بینه بدون پوست یا تخته و چهار تراش مرانتی و مربانو و کمپاس از مالزی و بذر پیازچه از فرانسه

بخشنامه 62 سال 97 - واردات تخته چهارتراش بوبینکا و زبرانو از آلمان و چوب های کرده بینه بدون پوست یا تخته و چهار تراش مرانتی و مربانو و کمپاس از مالزی و بذر پیازچه از فرانسه
تاریخ: 1/3/1397
شماره: 236369/97
به پیوست تصویر نامه شماره 262763/60 مورخ 28/11/96 دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 53366/502/96 مورخ 21/11/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات تخته های چهارتراش بوبینکا و زبرانو جهت....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار