امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 63 سال 96 - تعرفه دانه های کنجد و ذرت خوراکی

بخشنامه 63 سال 96 - تعرفه دانه های کنجد و ذرت خوراکی

بخشنامه 63 سال 96 - تعرفه دانه های کنجد و ذرت خوراکی

خلاصه:

بخشنامه 63 سال 96 – تعرفه دانه های کنجد و ذرت خوراکی 13/3/1396 - 130829/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 63 سال 96 - تعرفه دانه های کنجد و ذرت خوراکی

بخشنامه 63 سال 96 – تعرفه دانه های کنجد و ذرت خوراکی
تاریخ: 13/3/1396
شماره: 130829/96
پیرو بخشنامه شماره 14099/96/8/9 مورخ 21/1/96 به پیوست تصویر نامه شماره 103082/96 مورخ 6/3/96 دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه در خصوص شمول دانه های مربوط به .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار