امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 7 سال 96 - نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی

بخشنامه 7 سال 96 - نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی

بخشنامه 7 سال 96 - نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی

خلاصه:

بخشنامه 7 سال 96 - نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی 8/96/7589 - 1396/1/16

بخشنامه 7 سال 96 - نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی

بخشنامه 7 سال 96 - نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی
تاریخ: 16/1/1396
شماره: 7589/96
پیرو بخشنامه شماره 245525/95/1 مورخ 24/12/95 ریاست محترم کل در خصوص نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی به پیوست نامه شماره 5414/96/10 مورخ 15/1/96 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شرح ذیل اصلاح گردد:.... لینک بخشنامه
 اخبار