امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 72 سال 96 صادرات - تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی

بخشنامه 72 سال 96 صادرات - تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی

بخشنامه 72 سال 96 صادرات - تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 72 سال 96 صادرات - تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی 96/206379 - 1396/3/29

بخشنامه 72 سال 96 صادرات - تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی

بخشنامه 72 سال 96 صادرات - تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی
تاریخ: 29/3/1396
شماره: 206379/96
در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد، موارد ذیل جهت اجرا از تاریخ 17/4/96 در رویه صادرات ابلاغ می گردد: ... لینک بخشنامه

 اخبار