امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 75 سال 96 - صادرات مشتقات مایع نفت و گاز در گمرک سهلان

بخشنامه 75 سال 96 - صادرات مشتقات مایع نفت و گاز در گمرک سهلان

بخشنامه 75 سال 96 - صادرات مشتقات مایع نفت و گاز در گمرک سهلان

خلاصه:

بخشنامه 75 سال 96 - مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز 31/3/1396 - 215397/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 75 سال 96 - صادرات مشتقات مایع نفت و گاز در گمرک سهلان

بخشنامه 75 سال 96 - مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز
تاریخ: 31/3/1396
شماره: 215397/96
پیرو بخشنامه ردیف 568 مورخ 24/12/92 موضوع گمرکات داخلی مجاز معرفی شده جهت صادرات نفتی اعلام میدارد: از این پس ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار