امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 79 سال 97 - واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص

بخشنامه 79 سال 97 - واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص

بخشنامه 79 سال 97 - واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص

خلاصه:

بخشنامه 79 سال 97 - واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص ثبت سفارش و واردات گوسفند مولد نژاد خالص و بز مولد نژاد خالص منوط به اخذ مجوز از مرکز اصلاح نژاد دامی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد. 20/3/1397 - 311058/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 79 سال 97 - واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص

بخشنامه 79 سال 97 - واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص
ثبت سفارش و واردات گوسفند مولد نژاد خالص و بز مولد نژاد خالص منوط به اخذ مجوز از مرکز اصلاح نژاد دامی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
تاریخ: 20/3/1397
شماره: 311058/97
به پیوست تصویر نامه شماره 58959/60 مورخ 2/3/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 848/502/97 مورخ 30/2/97 وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 

 اخبار