امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 8 سال 96 - ثبت اطلاعات کارشناسان امور گمرکی در پرتال گمرک ایران

بخشنامه 8 سال 96 - ثبت اطلاعات کارشناسان امور گمرکی در پرتال گمرک ایران

بخشنامه 8 سال 96 - ثبت اطلاعات کارشناسان امور گمرکی در پرتال گمرک ایران

خلاصه:

بخشنامه 8 سال 96 - الزام به تکمیل فرم ثبت اطلاعات کارشناسان امور گمرکی در پرتال گمرک ایران 20/1/1396 - 12108/96

بخشنامه 8 سال 96 - ثبت اطلاعات کارشناسان امور گمرکی در پرتال گمرک ایران

بخشنامه 8 سال 96 - الزام به تکمیل فرم ثبت اطلاعات کارشناسان امور گمرکی در پرتال گمرک ایران
تاریخ: 20/1/1396
شماره: 12108/96
با عنایت به لزوم تکمیل بانک اطلاعاتی کارشناسان امور گمرکی شاغل در گمرکات اجرای کشور دستور فرمایید... لینک بخشنامهاخبار