امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 81 سال 96 - ارسال ارزش CBU انواع سایز دوچرخه و لیست قطعات

بخشنامه 81 سال 96 - ارسال ارزش CBU انواع سایز دوچرخه و لیست قطعات

بخشنامه 81 سال 96 - ارسال ارزش CBU انواع سایز دوچرخه و لیست قطعات

خلاصه:

بخشنامه 81 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی CBU انواع دوچرخه در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و لیست ارزش قطعات مربوطه ساخت چین و تایلند 11/4/1396 - 260408/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 81 سال 96 - ارسال ارزش CBU انواع سایز دوچرخه و لیست قطعات

بخشنامه 81 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی CBU انواع دوچرخه در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و لیست ارزش قطعات مربوطه ساخت چین و تایلند
تاریخ: 11/4/1396
شماره: 260408/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 645 مورخ 19/2/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش CBU انواع دوچرخه و همچنین قطعات مربوطه سال 2017 ساخت چین و تایلند به شرح ذیل ارسال می گردد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار