امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 85 سال 97 - واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس

بخشنامه 85 سال 97 - واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس

بخشنامه 85 سال 97 - واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس

خلاصه:

بخشنامه 85 سال 97 - واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط بوده و ورود آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی می باشد. 27/3/1397 - 336358/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 85 سال 97 - واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس

بخشنامه 85 سال 97 - واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط بوده و ورود آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی می باشد.
تاریخ: 27/3/1397
شماره: 336358/97
به پیوست نامه شماره 272093/60 مورخ 8/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات بانضمام نامه شماره 5620/502/96 مورخ 2/12/96 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس در فهرست.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 اخبار