امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 89 سال 97- ایجاد شناسه TSC برای کالاهای فاقد شناسه قبل از کوتاژ

بخشنامه 89 سال 97- ایجاد شناسه TSC برای کالاهای فاقد شناسه قبل از کوتاژ

بخشنامه 89 سال 97- ایجاد شناسه TSC برای کالاهای فاقد شناسه قبل از کوتاژ

خلاصه:

بخشنامه 89 سال 97 - ایجاد شناسه TSC برای کالاهای فاقد شناسه قبل از کوتاژ 🔹 صدور شناسه ارزش بدون ارزش بمنزله پذیرش ارزش نیست در اجرای مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و... رسیدگی شود. 30/3/1397 - 354324/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 89 سال 97- ایجاد شناسه TSC برای کالاهای فاقد شناسه قبل از کوتاژ

بخشنامه 89 سال 97 - ایجاد شناسه TSC برای کالاهای فاقد شناسه قبل از کوتاژ
🔹 صدور شناسه ارزش بدون ارزش بمنزله پذیرش ارزش نیست در اجرای مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و... رسیدگی شود.
تاریخ: 30/3/1397
شماره: 354324/97
نظر به اینکه مقرر گردیده برای کالاهای فاقد شناسه TSC قبل از کوتاژ در بانک اطلاعات ارزش TSC، شناسه کالا بدون ارزش تولید گردد، لذا اعلام میگردد که.... لینک بخشنامه       
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
                                                                                                                                        

 اخبار