امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 9 سال 96 - عوارض سال 90

بخشنامه 9 سال 96 - عوارض سال 90

بخشنامه 9 سال 96 - عوارض سال 90

خلاصه:

بخشنامه 9 سال 96 - عوارض سال 90 96/14099 1396/1/21

بخشنامه 9 سال 96 - عوارض سال 90

بخشنامه 9 سال 96  – عوارض سال 90
تاریخ: 21/1/1396
شماره: 14099/96
پیرو بخشنامه شماره 250807/95/249643/73/419 مورخ 25/11/95 و عطف به نامه 166431 مورخ 28/12/95 ریاست محترم جمهور موضوع ابلاغ قانون بودجه سال 96 جهت اجرا، موارد درآمدی مرتبط جهت وصول در سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:...لینک بخشنامه
 
 اخبار