امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 90 سال 97 - ارتباط سامانه ثامن و سامانه جامع تجارت

بخشنامه 90 سال 97 - ارتباط سامانه ثامن و سامانه جامع تجارت

بخشنامه 90 سال 97 - ارتباط سامانه ثامن و سامانه جامع تجارت

خلاصه:

بخشنامه 90 سال 97 - ارتباط سامانه ثامن و سامانه جامع تجارت 🔹 قفل سیستمی بر اساس تعرفه فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی 🔹 اعلام چگونگی تشريفات صادرات 30/3/1397 - 351406/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 90 سال 97 - ارتباط سامانه ثامن و سامانه جامع تجارت

بخشنامه 90 سال 97 - ارتباط سامانه ثامن و سامانه جامع تجارت
🔹 قفل سیستمی بر اساس تعرفه فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی
🔹 اعلام چگونگی تشريفات صادرات
تاریخ: 30/3/1397
شماره: 351406/97
با عنایت به اینکه مقرر گردیده ارتباط بین سامانه ثامن و سامانه جامع امور گمرکی بر اساس کدهای تعرفه فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز با قفل سیستمی تکمیل گردد و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉


 اخبار