امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 91 سال 96 - میزان مصرف خاک روی در تولید یک تن شمش

بخشنامه 91 سال 96 - میزان مصرف خاک روی در تولید یک تن شمش

بخشنامه 91 سال 96 - میزان مصرف خاک روی در تولید یک تن شمش

خلاصه:

بخشنامه 91 سال 96 - ابلاغ کیل (میزان) مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن برای تولید یک تن شمش 24/4/1396 - 328520/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 91 سال 96 - میزان مصرف خاک روی در تولید یک تن شمش

بخشنامه 91 سال 96 - ابلاغ کیل (میزان) مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن برای تولید یک تن شمش
تاریخ: 24/4/1396
شماره: 328520/96
به پیوست تصویر نامه شماره 74414/60 – 23/3/96 دفتر صنایع فلزی معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 16292 مورخ 16/3/96 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و جداول کیل (میزان) مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن برای تولید یک تن شمش روی....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار