امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 91 سال 97 - اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده

بخشنامه 91 سال 97 - اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده

بخشنامه 91 سال 97 - اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده

خلاصه:

بخشنامه 91 سال 97 - اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده 🔹اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده در خصوص مجوزهای اخذ شده قبل از 7 خرداد ماه 🔹 صادرات دام های نژاد مولد پس از مجوز وزارت جهاد کشاورزی و قرنطینه دامی مجاز است. 30/3/1397 - 354205/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 91 سال 97 - اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده

بخشنامه 91 سال 97 - اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده
🔹اجازه صادرات و انجام تشريفات دام زنده در خصوص مجوزهای اخذ شده قبل از 7 خرداد ماه
🔹 صادرات دام های نژاد مولد پس از مجوز وزارت جهاد کشاورزی و قرنطینه دامی مجاز است.
تاریخ: 30/3/1397
شماره: 354205/97
پیرو بخشنامه شماره 272200/97/69 مورخ 8/3/97 موضوع ممنوعیت صادرات دام زنده، به پیوست تصویرنامه های شماره 1400/501/97مورخ 23/8/97 معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 


 اخبار