امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 95 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 95 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 95 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 95 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های ثامن مهران گستر و.... 🔹 این شرکت‌ها مجاز می باشند صرفا محصولات استاندارد سازی شده (نفت خام، معيانات گازي، فرآورده ها و مشتقات نفتی) صادر کنند. 3/4/1397 - 369426/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 95 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 95 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های ثامن مهران گستر و....
🔹 این شرکت‌ها مجاز می باشند صرفا محصولات استاندارد سازی شده (نفت خام، معيانات گازي، فرآورده ها و مشتقات نفتی) صادر کنند.
تاریخ: 3/4/1397
شماره: 369426/97
پیرو بخشنامه شماره 637570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرت اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
  اخبار