امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 97 سال 96 واردات - ماشين الات معدني و راهسازي غير اسقاطي

بخشنامه 97 سال 96 واردات - ماشين الات معدني و راهسازي غير اسقاطي

بخشنامه 97 سال 96 واردات - ماشين الات معدني و راهسازي غير اسقاطي

خلاصه:

بخشنامه 97 سال 96 واردات - ماشين الات معدني و راهسازي غير اسقاطي 96/357632 1396/4/31

بخشنامه 97 سال 96 واردات - ماشين الات معدني و راهسازي غير اسقاطي

بخشنامه ٩٧ سال 96 واردات - ورود و ترخيص ماشين الات  معدني و راهسازي غير اسقاطي ...
تاریخ: 31/4/1396
شماره: 357632/96
به پیوست تصویر نامه شماره 11861/210/96 مورخ 9/3/96 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات،... لینک بخشنامه
 اخبار