امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 97 سال 97 – اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت

بخشنامه 97 سال 97 – اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت

بخشنامه 97 سال 97 – اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت

خلاصه:

بخشنامه 97 سال 97 – اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت فهرست شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات بند 23 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرايندهاي صادرات، واردات، عبور و معاوضه نفت خام، معيانات گازی و فرآورده های و مشتقات نفتی 4/4/1397 - 369923/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 97 سال 97 – اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت

بخشنامه 97 سال 97 – اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت
فهرست شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات بند 23 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرايندهاي صادرات، واردات، عبور و معاوضه نفت خام، معيانات گازی و فرآورده های و مشتقات نفتی
تاریخ: 4/4/1397
شماره: 369923/97
ضمن لغو مفاد بخشنامه شماره 879964/210 مورخ 20/8/96 موضوع اعلام فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، بپیوست تصویر نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 


 اخبار