امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 99 سال 97 – دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق

بخشنامه 99 سال 97 – دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق

بخشنامه 99 سال 97 – دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق

خلاصه:

بخشنامه 99 سال 97 – دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق انجام تشريفات گمرکی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق از طریق گمرکات تخصصی 🔹 قابل برگشت نبودن به داخل کشور جهت فروش،توزیع وعرضه اقلام مکشوفه قاچاق 🔹 الزام به اخذ مجوزهای قانونی جهت صادرات 4/4/1397 - 371218/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉 4/4/1397 - 371218/97

بخشنامه 99 سال 97 – دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق

بخشنامه 99 سال 97 – دستورالعمل اصلاحی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق
انجام تشريفات گمرکی صادرات اقلام مکشوفه قاچاق از طریق گمرکات تخصصی
🔹 قابل برگشت نبودن به داخل کشور جهت فروش،توزیع وعرضه اقلام مکشوفه قاچاق
🔹 الزام به اخذ مجوزهای قانونی جهت صادرات
تاریخ: 4/4/1397
شماره: 371218/97
پیرو بخشنامه های شماره 383132/96/102 مورخ 3/5/96 و شماره 856825/96/204 مورخ 14/8/96 این دفتر درارتباط با دستورالمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 


 اخبار