امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 352 سال 95 - تخفیف های تعرفه ای کالاهای ترکیه ای

بخشنامه 352 سال 95 - تخفیف های تعرفه ای کالاهای ترکیه ای

بخشنامه 352 سال 95 - تخفیف های تعرفه ای کالاهای ترکیه ای

خلاصه:

بخشنامه 352 سال 95 - تخفیف های تعرفه ای کالاهای ترکیه ای 2/11/1395 - 199298/95

بخشنامه 352 سال 95 - تخفیف های تعرفه ای کالاهای ترکیه ای

بخشنامه 352 سال 95 - اعلام مرحله سوم افزایش تخفیف های تعرفه ای کالاهای ترکیه ای از 20 درصد به 30 درصد موضوع موافقتنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه
تاریخ: 2/11/1395
شماره: 199298/95
پیرو بخشنامه های ردیف 62 مورخ 21/2/95 و ردیف 375 مورخ 4/11/94 و ردیف 334 مورخ 7/10/94 ردیف 64 مورخ 24/3/94،..... لینک بخشنامهاخبار