امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 37 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 37 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 37 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 37 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو جم، مهران موتور امید و هما شیمی فرد 18/2/1396 - 59722/96

بخشنامه 37 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 37 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو جم، مهران موتور امید و هما شیمی فرد
تاریخ: 18/2/1396
شماره: 59722/96
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/2262 مورخ /8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویر نامه شماره 10378/96/ص مورخ 12/2/96 معاونت محترم برنامه ریزی، ... لینک بخشنامهاخبار