امروز
17 فروردین 1399 Apr 5 2020

اصطلاحات رایج کشتیرانی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصطلاحات رایج کشتیرانی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصطلاحات رایج کشتیرانی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

قرارداد اجاره ای (Charter Party)، دیسپچ (Dispatch)، دموراژ (Demurrage) و سورشارژ (Surcharge) چهار اصطلاح رایج در سیستم حمل و نقل کشتیرانی هستند. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اصطلاحات رایج کشتیرانی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

قرارداد اجاره ای (Charter Party)
چون بعضی از کشتی ها به صورت دربست اجاره می شوند لذا بر حسب شرایط اجاره قراردادهایی موجود است که چارتر پارتی نامیده می شود و کلیه تعهدات اجاره کننده و اجاره دهنده با ذکر مشخصات کشتی در آن مندرج است.

دیسپچ (Dispatch)
پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر، معمولاً چون بر طبق شرایط کشتی های اجاره ای برای تخلیه و بارگیری حد نصابی خاص پیش بینی شده است لذا چنان چه بیشتر از میزان پیش بینی شده در قرارداد تخلیه و بارگیری انجام گیرد زمان تسریع به عنوان پاداش به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد و اصطلاحاً Dispatch نامیده می شود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
دموراژ (Demurrage)
هزینه معطلی کشتی، دموراژ نقطه مقابل دیسپچ است بدین معنی که چنان چه حد نصاب بارگیری و تخلیه کمتر از میزان پیش بینی شده در قرارداد باشدزمان معطلی بعنوان جریمه از طرف صاحب کالا پرداخت خواهد شد که اصطلاحاً دموراژ نامیده می شود.

سورشارژ (Surcharge)
اضافاتی که به کرایه تعلق می گیرد.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 


 کافه تجارت