امروز
11 فروردین 1399 Mar 30 2020

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا پیش نویس اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به اتفاوت نرخ ارز که گفته می شود در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد. تاریخ: 27/5/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
پیش نویس اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به اتفاوت نرخ ارز که گفته می شود در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد.
تاریخ: 27/5/1397
هیئت وزیران در جلسه مورخ        به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 5 و 11 تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 ه مورخ 16/5/97 را به شرح ذیل اصلاح نمود:... لینک اصلاحیه

🔹با تشخیص وزارت صمت واحد های تولیدی از پرداخت ما به التفاوت معاف هستند.
تاریخ: 29/5/1397
شماره: 70220/ت 55633 ه
هیئت وزیران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با.... لینک تصویبنامه

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت