امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 4/10/1397 شماره: 130722/ت55743هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 4/10/1397
شماره: 130722/ت55743هـ
هیئت وزیران در جلسه 6/8/1397 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت