امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا 🔹 معافیت تجهیزات و ماشین آلات صنعت گردشگری تاریخ: 5/12/1397 شماره: 162245/ت56185هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

الحاق ماده 189 مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
🔹 معافیت تجهیزات و ماشین آلات صنعت گردشگری
تاریخ: 5/12/1397
شماره: 162245/ت56185هـ
هیئت وزیران در جلسه 1/12/1397 به پیشنهاد شماره 129932/29328 مورخ 3/10/1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت