امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کلیه کشورها حتی افغانستان و عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کلیه کشورها حتی افغانستان و عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کلیه کشورها حتی افغانستان و عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کلیه کشورها حتی افغانستان و عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 19/7/1397 شماره: 250815/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کلیه کشورها حتی افغانستان و عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کلیه کشورها حتی افغانستان و عراق – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 19/7/1397
شماره: 250815/97
پیرو نامه شماره 210782/97 مورخ 20/6/1397 به استحضار می رساند با عنایت به اینکه وفق مفاد بند (11) مصوبه شماره.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت