امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر استفاده از پیشنهادات اتاق ایران جهت تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات تاریخ: 27/6/1397 شماره: 84478 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر استفاده از پیشنهادات اتاق ایران جهت تسهیل در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات
تاریخ: 27/6/1397
شماره: 84478
نامه شماره 6774/1/10/ص مورخ 21/6/97 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ضمیمه آن ( تصاویر پیوست) در خصوص پیشنهادات ارایه شده توسط... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت