امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

تعرفه کره بسته بندی – تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه کره بسته بندی – تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه کره بسته بندی – تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعرفه کره بسته بندی – تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا تاریخ: 4/12/1397 شماره: 310260/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تعرفه کره بسته بندی – تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه کره بسته بندی – تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 4/12/1397
شماره: 310260/60
تعرفه کره بسته بندی در گروه کالایی یک
احتراماً، پیرو نامه شماره 302469/60 مورخ 24/11/97 موضوع ارسال جدول حاوی گروه های کالایی جدید (10 ردیف) با عنایت به مصوبه مورخ... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت