امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا اعتبار جمعی خرجی کالاهای معاف از پرداخت حقوق ورودی تاریخ: 27/5/1397 شماره: 68418/ت55655 ه 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران
اعتبار جمعی خرجی کالاهای معاف از پرداخت حقوق ورودی
تاریخ: 27/5/1397
شماره: 68418/ت55655 ه
هیئت وزیران در جلسه 24/5/1397 به پیشنهاد شماره 97107 مورخ 17/5/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 
 کافه تجارت