امروز
17 فروردین 1399 Apr 5 2020

محاسبه نرخ ریالی THC - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

محاسبه نرخ ریالی THC - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

محاسبه نرخ ریالی THC - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

محاسبه نرخ ریالی THC (عملیات کانتینری) بر مبنای نرخ آزاد ارز از تاریخ 17 مرداد 97 تاریخ: 21/5/1397 شماره: 1641/97/8001/ص 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

محاسبه نرخ ریالی THC - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

محاسبه نرخ ریالی THC  (عملیات کانتینری) بر مبنای نرخ آزاد ارز از تاریخ 17 مرداد 97
تاریخ: 21/5/1397
شماره: 1641/97/8001/ص
بدینوسیله به استحضار میرساند باستناد بخشنامه شماره 21447/26پ/97 مورخ 20/5/1397 (پیوست) که در تاریخ 21/5/1397 واصل گردیده است، هزینه THC کلیه عملیات کانتینری از تاریخ....لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت