امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

مهلت توقف دو ماهه کالا در کلیه مبادی ورودی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مهلت توقف دو ماهه کالا در کلیه مبادی ورودی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مهلت توقف دو ماهه کالا در کلیه مبادی ورودی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

مهلت توقف کالا در کلیه مبادی ورودی دو ماه شد. تاریخ: 1397/7/9

مهلت توقف دو ماهه کالا در کلیه مبادی ورودی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مهلت توقف دو ماهه کالا در کلیه مبادی ورودی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 1397/7/9
🔴 مهلت توقف کالا در کلیه مبادی ورودی دو ماه شد.
 
🔹 بر اساس اطلاع واصله، مهلت توقف كالاهاي وارده به كليه مبادي ورودي كشور اعم از سرزمين اصلي يا مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (كه به منظور ورود به سرزمين اصلي يا مصرف در مناطق مزبور وارد ميشود) دو ماه تعيين شده است.
 
این مهلت حداكثر تا يكماه توسط گمرک و در مناطق توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمديد است.
🔹 پس از پايان  مهلت توقف، مقررات و تشريفات متروكه اعمال خواهد شد.
🔹 كالاهاي قبلي متروكه در كليه اماكن گمركي از جمله انبارهاي اختصاصي و .... كه در اثر اجراي اين دستورالعمل مشمول مقررات متروكه می شوند، حداكثر تا يك ماه توسط گمرک قابل تمديد است.

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

🔹 مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين مبادي ورودي كشور محاسبه مي گردد.
🔹 كالاهايي كه به منظور ذخيره سازي (دپو) يا استفاده در فرايند توليد، تكميل و پردازش وارد مناطق مي شوند، با اعلام وزارتخانه مربوطه يا واحد توليدي ذيربط مستقر در مناطق مربوطه، از شمول مفاد فوق مستثني مي باشند و اعمال مقررات در اين خصوص بر اساس قوانين جاري مربوطه (ماده 24 قانون امور گمرکی) صورت مي پذيرد و در هر صورت بايستي مدت مجاز نگهداري كالاهاي مشمول اين بند از ٥ ماه (سه ماه مهلت اوليه و دو ماه تمديد) تجاوز ننمايد.

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت