امروز
12 فروردین 1399 Mar 31 2020

پذیرش هزینه خسارت معطلی یا دموراژ - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

پذیرش هزینه خسارت معطلی یا دموراژ - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

پذیرش هزینه خسارت معطلی یا دموراژ - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

پذیرش هزینه خسارت معطلی یا دموراژ - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تاریخ: 13/6/1397 شماره: 96/97/200/ص 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

پذیرش هزینه خسارت معطلی یا دموراژ - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

پذیرش هزینه خسارت معطلی یا دموراژ - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
تاریخ: 13/6/1397
شماره: 96/97/200/ص
در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی به موجب.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت