امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

پرکاربرد ترین لغات تجاری و گمرکی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا


پرکاربرد ترین لغات تجاری و گمرکی

🚀🚢🚚🚃📜💵💰📦⬅️⛔️➡️

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Acquisition
تصاحب

 = Actuary
بيمه گر، کارشناس بیمه

 After-sales Services
= خدمات پس از فروش

 = Agenda
دستورکارجلسه

 = Agreement
توافق

 = Aim
هدف

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 Allocation
= تخصيص، واگذاری، مقرری

 Amount
= مبلغ، میزان

 = Appendix
ضميمه

 = Appraisal
ارزيابی، ارزشیابی

Approach = رویکرد

 = Approval
تاييد

Arbitration
= داوری

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

Article 
= مقاله، ماده در قرارداد

 = Assemble
مونتاژ کردن

Assess 
= ارزيابی کردن هزينه های بانکی

 = 24/7
تمام ایام هفته به شکل شبانه روزی

 = ASAP
هر چه زودتر مخفف (As Soon As Possible)

At stake 
= در خطر

 = Attachment
ضمیمه

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Bank Statement
صورتحساب بانکی

 Banknote 
= اسکناس / چک تضمین شده

Bankrupt 
= ورشکسته

 Bargain
= چانه زنی در معامله

Barter
  = معامله پایاپی، مبادله کالا با کالا

 = Batch Production
توليد انبوه

 = Beneficiary
ذینفع

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Bid
پیشنهاد مزایده، به مناقصه یا مزایده گذاشتن

 = Bill
اسکناس، قبض، صورتحساب

Bill of Lading 
= بارنامه کشتی

Board of Directors 
= هيات مديره

Broker 
= کارگزار، واسطه، دلال اوراق بهادار

Budget 
= بودجه

 = Bulk
انبوه

 = Capacity
ظرفيت، توانایی، استعداد

Capital 
= سرمايه

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

Capital Account 
= حساب سرمایه

 = Capitalize
تبديل به سرمايه کردن

Capitalized Value 
= ارزش سرمایه ای

Career 
= مسير شغلی

 = Cargo
بار، محموله کشتی

Cargo Boat 
= کشتی بارکش

Cash 
= نقد کردن، پول نقد

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Cash Flow
گردش وجوه

 = Cash Flows
نقدینه

Chairman 
= رييس هيات مديره

 = Chief Executive Officer (CEO)
مدير عامل

 = Clearance
ترخیص

Commitment
= تعهد

 = Commercial
تجارتی، بازرگانی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Commercial Bank
بانک بازرگانی

 Commodity
= بورس کالا

 = Commodity Exchange
بورس کالا
 
 = Compensation
جبران

 = Compromise
مصالحه کردن، تسویه کردن

 = Concession 
واگذاری

Conclusion 
= نتيجه

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Consensus
توافق و رضایت عمومی

 = Constraint
محدوديت

 Consultant
= مشاور

 = Consumer
مصرف کننده

Consumable Stock 
= موجودی مصرفی

Container
= کانتینر، محفظه

 = Coordination
ارزیابی شرکت

Corporate Appraisal 
= همبستگی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

Correlation 
= ارتباط متقابل

Correspondence 
= تناظر

Cost 
= هزینه

Cost, freight and exchange 
= هزينه حمل و تغییرات ارز

Cost Leadership 
= رهبری هزينه

 = Cost-effectiveness
بیشتر بودن درآمد در مقایسه با هزینه ها

 = Creativity
خلاقيت

Credit 
= اعتبار، به حساب بستانکاری کسی گذاشتن

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 Critical Path Method (C.P.M.)
= روش مسير بحرانی

Currency 
= وجه رايج

Current Account 
= حساب جاری

Current Account Balance 
= تراز حساب جاری

 = Curriculum Vitae
رزومه

Customer 
= مشتری

 = Consumable Stock
موجودی مصرفی

 = Customer Loyalty
وفاداری مشتری

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Customs
اداره گمرک

 = Customs Agent
نماینده گمرکی

 = Deal
معامله، مقدار بررسی

Debit 
= به حساب بدهی کسی گذاشتن

Debt 
= بدهی، وام

Decentralization 
= عدم مرکزیت

Decision 
= تصميم

 = Decision Making
تصميم گيری

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Deposit
سپرده، پیش پرداخت

Deposit Account 
= حساب سپرده

 = Discount
تخفيف

 = Discounted Cash Flow
ارزش فعلی پرداخت ها و هزینه های آتی

 = Discrepancy
اشتباه در حساب

 = Disparity
عدم توافق

 = Disseminator
انتشار دهنده

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Distribution
توزيع، تقسیم

 = Downturn
رکود اقتصادی

 = Endorse
پشت نویسی کردن، ظهر نویسی کردن

 Evaluate 
= ارزيابی کردن

Exchange Rate 
= نرخ مبادله ای، نرخ ارز

 = Expectancy
انتظار

 = Expenditure
مخارج

 = Facilitator
تسهيل کننده

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

Facilities 
= تجهيزات

 = Feedback
بازیافت

Fringe Benefit 
= مزايای شغلی

Freight 
= هزینه حمل

Function 
= نقش

Fund 
= ذخیره، سرمایه، دارایی

Goal 
= هدف کلی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Grant
کمک مالی بدون عوض، اعانه

 = Headquarters
اداره مرکزی

 = Holding
شرکت مادر

Incur 
= خسارت دیدن

 = Individual
مالیات بر درآمد شخصی

Inflation 
= تورم

 = Informational
اطلاعی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Integration
تجميع

Inquiry 
= رسیدگی، پرس و جو

Inventory 
= فهرست موجودی، صورت اموال

Investment 
= سرمايه گذاری

 = Job Production
تولید شغل

 = Justify
توجيه کردن

 = Label
برچسب

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

Launch 
= عرضه نمودن کالای جدید در بازار

Legal 
= حقوقی

 = Letter of Credit
نامه اعتباری

 = Liability
مسوليت، بدهی

 = Liability
بدهی

 = Liaison
ارتباط

 = Liquidity
نقدينگی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

loading 
= بارگیری

 = Maintenance
نگهداری

 = Management
مديريت

Managing Director 
= مدير عامل

 = Manufacturing
صنعت کارخانه ای

 = Margin
سود ناویژه

 = Market Niche
بازار دنج

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Market Research
بررسی بازار، مطالعه وضعیت بازار

Marketing 
= بازاريابی و فروش، بازاریابی

 = Mass Production
توليد انبوه

 = Mass Production of Goods
تولید انوه کالا

 = Merchandise
کالای تجارتی

 = Middlemen
واسطه، دلال

 = Monetary
مالی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Monopolistic Competition
رقابت انحصاری

Monopoly 
= انحصار فروش

 = Monopoly Bank
بانک انحصاری

 = Multinational 
شرکت چند مليتی

 = Negotiate
مذاکره، قابل انتقال

 = Notice
اخطار، آگاهی

 = Objective
هدف، عینی

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Origin
اصل و مبدا

 = On the same page
وقتی دو طرف بر سر موضوعی با هم توافق دارند.

 = Overdraft 
حواله زیادتر از اعتبار، اضافه برداشت، حواله بی محل یا بی اعتبار

 = Overhead
سربار

 = Packaging
بسته بندی

 = Packaging Cost
هرینه بسته بندی

 = Participation
سهم داشتن

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = partial
جزئی

 = payment 
پرداخت

 = Payment Against a Draft
پیش پرداخت در مقابل برات

 = Payment Against a Document
پرداخت در برابر اسناد

Penalty 
= مجازات، جریمه

 = Perks
مزايای جانبی

 = Planned Demand
تقاضای برنامه ریزی شده

 = Planned Economy
اقتصاد با برنامه

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

Planned Investment 
= سرمایه گذاری برنامه ریزی شده

 = Planned Experience
تجارب برنامه ريزی شده

Planning 
= برنامه ريزی

 = Planning and Budget
طرح و بودجه

 = Plant
کارخانه، تأسیسات

 = Premium
حق بيمه

Procedure 
= رويه، نحوه عمل

Procure  
= تهیه کردن

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Production
توليد

 = Production Account
حساب تولید

 = Productivity 
بهره وری، قابل تولید
 
 = Profit and Loss (P and L)
سود و زيان

 = Proforma Invoice 
پیش فاکتور

Purchase 
= خريدن

Quantity 
= مقدار

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Quote
اعلام کردن

 = Real Time
زمان واقعی

 = Rebate
تخفيف، استرداد وجه، پرداخت قسمتی از بدهی

 = Reception
دريافت، پذیرش

 Redundant 
= تکراری

 = Reference 
مرجع

 = Representative
نماينده

 = Responsibility
مسوليت

 = relevant
مربوط

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Retail
خرده فروشی

 = Round-the-clock
بیست و چهار ساعت در روز

 = shipment
محموله، کالای در حال حمل

 = Sue
شکايت کردن به دادگاه

 = Sue Somebody for Damages
کسی را به خاطر زیانی تحت تعقیب قرار دادن

Supervision 
= نظارت

 = Supervisor
ناظر

 = Supplier
تامين کننده، فروشنده

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 = Supplier Evaluation
ارزیابی فروشنده

 = Suppliers Rating
درجه بندی نمودن فروشنده ها

 = Trade
تجارت

 = Trade Agreement 
موافقت نامه تجارتی (تجاری)

 = Trade Association
تشکیلات صنفی

 = Trade Acceptance
برات قبولی

 = Trademark
نشان تجاری

 = Transport
حمل و نقل

 = Up in the air
روی هوا بودن (مشخص نبودن)

Win-win situation 
= موقعیت برد-برد

👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉