امروز
1403/3/9 May 29 2024

تضاد انتخاب - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تضاد انتخاب - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تضاد انتخاب - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

انتخاب های بیشتر منجر به تصمیم گیری های ضعیف تر می شوند. در نهایت، انتخاب های زیاد منجر به نارضایتی می شود.چگونه می توانی مطمئن باشی از بین دویست گزینه ای که احاطه و سردرگمت کرده اند گزینه ی درست را انتخاب کنی؟ پاسخ این است: نمی توانی. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تضاد انتخاب - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هرچه گزینه های بیشتری داشته باشی، نامطمئن تر خواهی بود و متعاقبش ناراضی.
خب چه می توانی بکنی؟ قبل از آن که پیشنهاد های موجود را بررسی کنی، به دقت فکر کن چه می خواهی. معیارهایت را بنویس و کاملا به آن ها پایبند باش.
همچنین درک کن که هرگز نمی توانی تصمیم کاملی بگیری. با توجه به سیلاب احتمالات، داشتن چنین هدفی نوعی کمال گرایی غیر منطقی محسوب می شود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

چرا گزینه ها ما را از هدف اصلی مان دور می کنند؟
به زبان جهان امروز، ما با تب و تاب کار می کنیم تا همه ی گزینه هایمان را باز نگه داریم. ما سیستم کامپیوتری توسعه پذیر می خریم، شاید روزی به تمام آن ماسماسک های پیشرفته نیاز پیدا کنیم. فرزندانمان را در هر فعالیتی که تصور شدنی باشد، درگیر می کنیم_شاید روزی علاقه ای از خود نشان دهند.
شاید همواره متوجه نشویم که در هر مورد داریم چیزی را به ازای آن گزینه ها فدا می کنیم. به کامپیوتری می رسیم که کارکردهایی ورای نیاز ما دارد، در مورد بچه هایمان، در راه عرضه ی تجربه ای به آنان در گستره ی وسیعی از فعالیت ها، داریم وقت آنان و خودمان _ و شانس این که آنان بتوانند واقعا در یک فعالیت خوب از آب در بیایند_ را تلف می کنیم. در سبک سنگین کردن چیزهایی که شاید با اهمیت باشند، فراموش می کنیم که وقت کافی برای آن چیزی بگذاریم که به راستی اهمیت دارد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

گزینه ها چه در خود دارند که این همه برای ما دشوارند؟
چرا حتی با هزینه ای زیاد، دوست داریم تا حد امکان درهای بیشتر بر روی ما باز شود؟
چرا نمی توانیم به سادگی تکلیف خودمان را روشن کنیم؟
چگونه می توانیم از شر انگیختار نابخردانه ی دنبال کردن بی ارزش گزینه ها رهایی پیدا کنیم؟
آن چه که نیازمند آنیم، شروع کردن بستن آگاهانه ی برخی از درهایمان است. بدیهی است بستن درهای کوچک به نسبت آسان است. ولی درهای بزرگ (یا آن هایی که به ظاهر بزرگ ترند) به دشواری بسته می شوند. بستن درهایی که شاید به شغلی تازه یا کاری بهتر بینجامد، چه بسا سخت باشد. بستن درهایی که به رویاهایمان می رسند نیز دشوار است.
ما برا ی باز نگه داشتن درها دارای بی اختیاری نابخردانه ای هستیم. لازم است از فعالیت هایی که وقتمان را به هدر می دهد دست بکشیم .
ما همواره می خواهیم در آن واحد کارهای زیادی بکنیم، از هیچ امکانی نمی گذریم و می خواهیم تمام گزینه ها را هم زمان در اختیار داشته باشیم. اما این امر به سادگی می تواند موفقیت ما را نابود کند. باید یاد بگیریم درها را ببندیم. یک راهکار تجاری باید به طور ویژه در مورد چیزهایی باشد که نباید درگیرشان شد.
یک بار خوب فکر کن و تصمیمت را بگیر که سراغ چه چزهایی، حتی اگر فرصتش بود، نروی. این کار نه تنها تو را از افتادن در گرفتاری حفظ می کند، بلکه زمان زیادی هم برایت نگه می دارد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
امروز با:
هنر شفاف اندیشیدن  و
نابخردی های پیش بینی ناپذیر

 کافه تجارت