امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا ♦️ اعلام کد رهگیری ۱۴ رقمی از طرف بانک مرکزی به منزله صدور اعلامیه تامین ارز می باشد. 🔹 دریافت اطلاعات بمنزله اخذ تعهد توسط بانک خواهد بود. تاریخ: 4/6/1397 شماره: 659694/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
♦️ اعلام کد رهگیری ۱۴ رقمی از طرف بانک مرکزی به منزله صدور اعلامیه تامین ارز می باشد.
🔹 دریافت اطلاعات بمنزله اخذ تعهد توسط بانک خواهد بود.
تاریخ: 4/6/1397
شماره: 659694/97
با عنایت به مفاد مصوبه شماره 70220/ت 55663 ه مورخ 29/5/97 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح مفاد بند 5 مصوبه شماره.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 کافه تجارت