امروز
13 . 12 . 1399 Mar 3 2021

آخرین اصلاحات قانون امور گمرکی و آیبن نامه اجرایی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

آخرین اصلاحات قانون امور گمرکی و آیبن نامه اجرایی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

آخرین اصلاحات قانون امور گمرکی و آیبن نامه اجرایی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تاریخ: 1397/7/18 اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی (مصوب 22/8/90 – لازم الاجرا از 10/10/90) و آیین نامه ارایی آن (مصوب 29/12/91 – لازم الاجرا از 23/1/92) 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

آخرین اصلاحات قانون امور گمرکی و آیبن نامه اجرایی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

قانون امور گمرکی پس از چهل سال، در سال 1390 اصلاح گردید و آیین نامه اجرایی آن در پایان سال 1391 تصویب شد که.... لینک فایل
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت