امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر "TIREPD" برای برخی از کشورهای اروپایی تاریخ: 7/8/1397 شماره: 7206/5/190 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر "TIREPD" برای برخی از کشورهای اروپایی
تاریخ: 7/8/1397
شماره: 7206/5/190
برابر نامه واصله به شماره 877/ب ف/29/ الف مورخ 6/8/97 سرپرست محترم امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران و "پیرو اطلاع رسانی  گسترده ازطریق... لینک بخشنامه حمل و نقل بین المللی
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 
 کافه تجارت