امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

اصطلاحات رایج در متن بارنامه دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصطلاحات رایج در متن بارنامه دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصطلاحات رایج در متن بارنامه دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

در این لیست با لغات و اصطلاحات رایج در متن بارنامه دریایی آشنا می شوید. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اصطلاحات رایج در متن بارنامه دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا


Shipper:
ارسال كننده كالا
Consignee:
گيرنده كالا
Notify Party:
ذينفع يا مطلع
Vessel and Voyage No:
نام كشتي و شماره سفر آن
Port of Loading:
بندر محل بارگيري
Port of Discharge:
بندر محل تخليه
Place of Delivery:
محل تحويل كالا
Container No:
شماره كانتينر

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
Seal No:
شماره سفر كانتينر
Description of Goods:
شرح كالا
Packages:
تعداد بسته ها
Gross Weight:
وزن ناخالص
Net Weight:
وزن خالص
Measurement:
ابعاد محموله
Shipped On Board:
تاريخ بارگيري روي كشتي
Place and Date of Issue:
تاريخ و محل بيمه محموله
No. of Original B/l:  
تعداد بارنامه هاي اوريجينال صادر شده

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 
 
 
 کافه تجارت