امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16هـ و اصلاحات بعدی آن مربوط به کارت بازرگانی تاریخ: 31/4/1397 شماره: 109969/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16هـ و اصلاحات بعدی آن مربوط به کارت بازرگانی
تاریخ: 31/4/1397
شماره: 109969/60
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 21/4/1397 هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاحیه ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مفررات صادرات و واردات موضوع.... لینک اصلاحیه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت