امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 17/1/1397 شماره: 1513/ت56420هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 17/1/1397
شماره: 1513/ت56420هـ
هیئت وزیران در جلسه 11/1/1398 به پیشنهاد شماره 177310/38192 مورخ 28/12/1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت