امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

اطلاع رسانی همگانی تغییرات در قوانین، مقررات و بخشنامه های ارسالی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اطلاع رسانی همگانی تغییرات در قوانین، مقررات و بخشنامه های ارسالی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اطلاع رسانی همگانی تغییرات در قوانین، مقررات و بخشنامه های ارسالی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران از معاون اول رئیس جمهور در خصوص اطلاع رسانی همگانی تغییرات در قوانین، مقررات و بخشنامه های ارسالی تاریخ: 24/6/1397 شماره: 6871/1/10/ص 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اطلاع رسانی همگانی تغییرات در قوانین، مقررات و بخشنامه های ارسالی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران از معاون اول رئیس جمهور در خصوص اطلاع رسانی همگانی تغییرات در قوانین، مقررات و بخشنامه های ارسالی
تاریخ: 24/6/1397
شماره: 6871/1/10/ص
احتراما با آرزوی توفیق الهی و تشکر و قدردانی از تلاشهای ارزشمند جنابعالی به استحضار می رساند صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت