امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

انواع روشهای بازگردانی ارز حاصل از صادرات - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

انواع روشهای بازگردانی ارز حاصل از صادرات - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

انواع روشهای بازگردانی ارز حاصل از صادرات - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

صادرکنندگان موظفند 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت دو ماه (بر اساس اصلاحیه اخیر) از تاریخ صدور پروانه به چرخه تجاری بازگردانی کنند. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

انواع روشهای بازگردانی ارز حاصل از صادرات - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

صادرکنندگان موظفند 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت دو ماه (بر اساس اصلاحیه اخیر) از تاریخ صدور پروانه به چرخه تجاری بازگردانی کنند.

تبصره: صادرکنندگانی که صادرات آن ها در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شود مشمول این قاعده نیستند.

لینک روش ها

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت