امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 4/7/1397 شماره: 87615/ت 55284 هـ 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 4/7/1397
شماره: 87615/ت 55284 هـ
هیئت وزیران در جلسه 1/7/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد.... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت