امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

برابر بودن نرخ تسعیر ارز با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

برابر بودن نرخ تسعیر ارز با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

برابر بودن نرخ تسعیر ارز با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تصويبنامه هيأت وزیران در خصوص برابر بودن نرخ تسعیر ارز با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحد های پتروشیمی داخلی تاریخ: 11/7/1397 شماره: 91108/ت 55825 هـ 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

برابر بودن نرخ تسعیر ارز با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تصويبنامه هيأت وزیران در خصوص برابر بودن نرخ تسعیر ارز با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحد های پتروشیمی داخلی
تاریخ: 11/7/1397
شماره: 91108/ت 55825 هـ
هیئت وزیران در جلسه 8/7/1397 به پیشنهاد شماره 466-2/20 مورخ 8/7/1397 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:.... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت