امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا بانک مرکزی ترتیبات تکمیلی تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی را ابلاغ کرد. تاریخ: 14/5/1397 شماره: 163957/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
بانک مرکزی ترتیبات تکمیلی تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی را ابلاغ کرد.
تاریخ: 14/5/1397
شماره: 163957/97
احتراما، پیرو نامه عمومی 55512/97 مورخ 24/2/1397 بدینوسیله موارد ذیل در خصوص ترتیبات تکمیلی تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و همچنین... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت