امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

تخصیص ارز گروه یک به اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تخصیص ارز گروه یک به اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تخصیص ارز گروه یک به اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

نامه وزارت جهاد کشاورزی با موضوع حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تخصیص ارز گروه یک به کمباین، تراکتور و اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی تاریخ: 19/6/139 شماره: 1352/01/700 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تخصیص ارز گروه یک به اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نامه وزارت جهاد کشاورزی با موضوع حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تخصیص ارز گروه یک به کمباین، تراکتور و اجزا و قطعات ماشینهای کشاورزی
تاریخ: 19/6/139
شماره: 1352/01/700
با احترام، در بازگشت به ماده 1 و تبصره 2 ماده 1، مصوبه شماره 63793/ت 55633 ه مورخ 16/5/97 هیئت محترم وزیران و فهرست پیوست مصوبه.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 کافه تجارت